امروز: پنجشنبه 28 شهریور 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

مبانی نظری و پیشینه رابطه ویژگی های شغلی و شخصیتی با میزان تعهد سازمانی

مبانی نظری و پیشینه رابطه ویژگی های شغلی و شخصیتی با میزان تعهد سازمانی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 572 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 67

مبانی نظری و پیشینه رابطه ویژگی های شغلی و شخصیتی با میزان تعهد سازمانی

قیمت فایل فقط 22,000 تومان

خرید

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1.مقدمه ................................................................................................................................................................

12

2-2.مبانی نظری تعهد سازمانی ...........................................................................................................................

12

   2-2-1.مقدمه ......................................................................................................................................................

12

   2-2-2.ابعاد و تعاریف تعهد سازمانی .............................................................................................................

13

      2-2-2-1.تعهد عاطفی .................................................................................................................................

13

      2-2-2-2.تعهد مستمر .................................................................................................................................

15

      2-2-2-3.تعهد هنجاری ...............................................................................................................................

17

   2-2-3.تعاریفی دیگر از تعهد سازمانی ..........................................................................................................

19

      2-2-3-1.تعهد نسبت به مشتری ..............................................................................................................

20

         2-2-3-1-1.خدمت به مشتری...............................................................................................................

20

         2-2-3-1-2.ایجاد اهمیت برای مشتری ..............................................................................................

20

      2-2-3-2.تعهد نسبت به خود ....................................................................................................................

21

      2-2-3-3.تعهد نسبت به مردم ...................................................................................................................

21

      2-2-3-4.تعهد نسبت به وظیفه .................................................................................................................

21

      2-2-3-5.تعهد نسبت به سازمان ...............................................................................................................

22

   2-2-4.اهمیت تعهد سازمانی ...........................................................................................................................

22

   2-2-5.مدل سه بخشی تعهد سازمانی ..........................................................................................................

23

   2-2-6.عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی ..............................................................................................................

25

   2-2-7.مطالعه بارن و گرین برگ ...................................................................................................................

27

   2-2-8.ویژگیهای شخصی ................................................................................................................................

31

      2-2-8-1.ویژگیهای شخصی مؤثر بر تعهد سازمانی ..............................................................................

32

   2-2-9.ویژگیهای مرتبط با نقش ....................................................................................................................

33

   2-2-10.ویژگیهای ساختاری ...........................................................................................................................

34

   2-2-11.تجربیات كاری ....................................................................................................................................

34

   2-2-12.مطالعه آلن و می یر ..........................................................................................................................

35

   2-2-13.خصوصیات شغلی و تعهد سازمانی .................................................................................................

38

   2-2-14.دو دیدگاه كلی در مورد تعهد سازمانی .........................................................................................

39

   2-2-15.رابطه رفتار ونگرش ............................................................................................................................

40

   2-2-16.تمایز بعد رفتاری و بعد نگرشی ......................................................................................................

41

   2-2-17.تعهد سازمانی مفهوم یك بعدی یا چند بعدی ............................................................................

41

   2-2-18.الگوهای چند بعدی ...........................................................................................................................

42

      2-2-18-1.مدل اریلی و چتمن .................................................................................................................

42

   2-2-19.سایر دیدگاه ها درباره تعهد سازمانی .............................................................................................

43

   2-2-20.تأثیر مالكیت كاركنان بر تعهد سازمانی ........................................................................................

45

   2-2-21.راهكارهایی برای افزایش تعهد سازمانی ........................................................................................

48

2-3.ویژگی های شغل ...........................................................................................................................................

49

   2-3-1.نظریه های مرتبط با ویژگی های شغل ...........................................................................................

50

   2-3-2.مدل خصوصیات ویژه شغل ................................................................................................................

50

   2-3-3.تئوری ویژگی های شغلی ...................................................................................................................

51

   2-3-4.نظریه ویژگی های ضروری شغل .......................................................................................................

51

   2-3-5.الگوی ویژگی های شغلی ....................................................................................................................

53

   2-3-6.طراحی مجدد مشخصه های شغلی ..................................................................................................

54

   2-3-7.ایجاد شرایط لازم جهت انگیزش درونی ..........................................................................................

55

   2-3-8.مشخّصه ها یا ابعاد مختلف شغلی .....................................................................................................

56

      2-3-8-1.با معنی تلقی نمودن کار.............................................................................................................

57

         2-3-8-1-1.تنوع وظایف..........................................................................................................................

57

         2-3-8-1-2.هویت وظایف.......................................................................................................................

58

         2-3-8-1-3.اهمیت وظیفه......................................................................................................................

59

      2-3-8-2.احساس مسئولیت........................................................................................................................

60

      2-3-8-3.آگاهی از نتایج انجام کار.............................................................................................................

60

   2-3-9.توان انگیزشی شغل................................................................................................................................

61

   2-3-10.عوامل و عناصر تعدیل كننده ..........................................................................................................

62

      2-3-10-1.دانش و مهارت............................................................................................................................

63

      2-3-10-2.شدت نیاز به رشد......................................................................................................................

64

      2-3-10-3.رضایت ناشی از عوامل مربوط به زمینه شغل......................................................................

67

   2-3-11.نتایج و پیامدهای طرّاحی مجدد شغل ..........................................................................................

71

   2-3-12.اثر بخشی كاری ..................................................................................................................................

71

   2-3-13.كاهش نسبت غیبت و ترك خدمت ...............................................................................................

72

   2-3-14.اقدامات مؤثر جهت ارتقاء ابعاد پنج گانه شغلی ..........................................................................

73

2-4.مبانی نظری ویژگی های شخصیتی ...........................................................................................................

78

   2-4-1.بررسی نتایج تحقیقات گذشته ...........................................................................................................

79

   2-4-2.معرفی شخصیت و ویژگی های شخصیتی ......................................................................................

80

   2-4-3.رویکردهای مطالعه شخصیت .............................................................................................................

81

   2-4-4.پژوهش های جدید تحلیل عوامل و پیدایش مدل پنج عامل عمده شخصیت..........................

87

2-5.سابقه پژوهشی تحقیق....................................................................................................................................

89

   2-5-1.پژوهش های در ارتباط با ویژگی شغلی و تعهد سازمانی .............................................................

89

   2-5-2.پژوهش های در ارتباط با ویژگی شخصیتی و تعهد سازمانی .....................................................

92

2-6.معرفی سازمان .................................................................................................................................................

94

2-7.خلاصه مبانی تئوریك پژوهش ....................................................................................................................

95

قیمت فایل فقط 22,000 تومان

خرید

برچسب ها : مبانی نظری و پیشینه رابطه ویژگی های شغلی و شخصیتی با میزان تعهد سازمانی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر